PARAMPARIYA
10, East Street,
Near Periyar Nagar EB,
Kolathur,
Chennai -600 099
Phone: 044-25501257, 25505382